biên bản thanh lý hợp đồng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Bạn đang xem: biên bản thanh lý hợp đồng

Căn cứ vô Hợp đồng ............. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ Công ty ...........

Hôm ni, ngày ...... mon ..... năm ........ Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

Đại diện vì thế ông : …………………………………………………………………………………………

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng        : …………………………………… Fax: ……………………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện vì thế ông : . ………………………………………………………………………………………….

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng        : ……………………………………………… Fax: ……………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Hai mặt mày thống nhất ký biên phiên bản thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  với nội dung sau:

Xem thêm: giáng tiên đường tình đôi ngã

ĐIỀU 1:

Bên B đang được tổ chức ............... cho Mé A bám theo ăn ý đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: Giá trị ăn ý đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý giao dịch cho tới Mé B nút phí công ty như sau:

Giá trị ăn ý đồng trước thuế: …….…………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

Giá trị ăn ý đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Mé A đồng ý giao dịch cho tới Mé B khoản chi phí bên trên ........................................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý giao dịch toàn cỗ số chi phí bên trên cho tới Bên B bám theo như quy lăm le bên trên Điều 2 của Biên phiên bản này.

Hai mặt mày thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  thân ái Công ty ............ và Công ty ...........

Biên phiên bản thanh lý này được lập trở thành 02 phiên bản từng mặt mày lưu giữ một phiên bản và có mức giá trị pháp luật như nhau.

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Giám đốc                                                                 Giám đốc

Xem thêm: cơ cấu theo giới tính không ảnh hưởng đến