mẫu bản kiểm điểm cá nhân

ĐẢNG BỘ ...                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ...........                                                 .........., ngày.....tháng....năm.......

Bạn đang xem: mẫu bản kiểm điểm cá nhân

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chủ yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi cỗ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, thành phẩm đạt được

1. Về tư tưởng chủ yếu trị; phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, phương pháp thực hiện việc:

- Về tư tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, phương pháp thực hiện việc……………………..……………………………..

- Việc đấu giành chống, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, “tự thao diễn biến”, “tự trả hóa” của cá thể. (Đối chiếu với 27 biểu lộ, cá thể tự động nhận diện)………………………………………..…………..

Tự Reviews về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về triển khai chức vụ, trọng trách được giao

- Việc triển khai chức vụ, quyền hạn theo gót quy tấp tểnh (Đảng, cơ quan ban ngành, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết ngược triển khai những tiêu chí, trọng trách được phú vô năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể tương quan cho tới thành phẩm, giới hạn, yếu điểm ở nghành nghề dịch vụ, khu vực, tổ chức triển khai, ban ngành, đơn vị chức năng bởi bản thân phụ trách……………………...….

Tự Reviews về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc triển khai khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, yếu điểm và vẹn toàn nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. lý do của giới hạn, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết ngược xử lý những giới hạn, yếu điểm và đã được cung cấp sở hữu thẩm quyền Kết luận hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ rệt từng giới hạn, yếu điểm (đã được tương khắc phục; đang được xử lý, cường độ tương khắc phục; không được tương khắc phục); những trở ngại, vướng giắt (nếu có); trách cứ nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự Reviews về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được khêu ý kiểm điểm, nêu vẹn toàn nhân, xác lập trách cứ nhiệm của cá thể so với từng yếu tố được khêu ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ rệt trách cứ nhiệm của cá thể so với những giới hạn, yếu điểm của luyện thể (nếu có)

VI. Phương phía, phương án xử lý giới hạn, khuyết điểm

VII. Tự nhận nấc xếp loại hóa học lượng

1. Xếp loại cán cỗ, công chức, viên chức:

□ Hoàn trở nên chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên nhiệm vụ

□ Không triển khai xong nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn trở nên chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên chất lượng nhiệm vụ

□  Hoàn trở nên nhiệm vụ

□ Không triển khai xong nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Đánh giá bán, xếp loại unique cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, Reviews của những người quản lý và vận hành, dùng cán cỗ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời khắc, ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Đánh giá bán, xếp loại unique đảng viên

- Nhận xét, Reviews của chi ủy:..............................................................................

- Chi cỗ khuyến cáo xếp loại nấc hóa học lượng:..............................................................

Xem thêm: Bongdalu: Trực tiếp bóng đá - Tỷ số bóng đá trực tuyến hôm nay

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời khắc, ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy hạ tầng xếp loại nấc hóa học lượng:.............................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời khắc, ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Xem thêm: Hướng dẫn cơ hội ghi chép phiên bản kiểm điểm Đảng viên

2.4 Mẫu phiên bản kiểm điểm của giáo viên 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm...........

Họ và tên: ........................

Chức danh nghề ngỗng nghiệp: ........................

Đơn vị công tác: .....................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: .....................

2. Đạo đức, lối sống:..........................

3. Tác phong, phương pháp thực hiện việc:…………......

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:......................

5. Kết ngược triển khai chức vụ, trọng trách được phú (xác xác định rõ nội dung việc làm thực hiện; tỉ lệ thành phần triển khai xong, unique, tiến trình công việc):………………………….

6. Thái phỏng đáp ứng dân chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp thẳng hoặc thẳng giải quyết và xử lý việc làm của những người dân và doanh nghiệp):………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết ngược sinh hoạt của ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được phú quản lý và vận hành, phụ trách:……

8. Năng lực chỉ huy, quản lí lý:………………………………

9. Năng lực tụ tập, đoàn kết:……………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự phán xét ưu, khuyết điểm:…............................

2. Tự xếp loại hóa học lượng:……………...........................

(Hoàn trở nên chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong nhiệm vụ; ko triển khai xong nhiệm vụ).

......, ngày ....tháng....năm .....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

..................................................

..................................................

....., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần giành cho cung cấp sở hữu thẩm quyền tiến công giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………….

2. Kết ngược Reviews, xếp loại hóa học lượng:……… …………

(Hoàn trở nên chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong nhiệm vụ; ko triển khai xong nhiệm vụ).

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Xem tăng những kiểu phiên bản kiểm điểm của giáo viên: Mẫu phiên bản kiểm điểm cá thể của nhà giáo và cơ hội ghi

3. Một số Note khi ghi chép phiên bản kiểm điểm chuẩn

Với từng kiểu dáng kiểm điểm nêu bên trên, cơ hội ghi chép phiên bản kiểm điểm cũng triển khai không giống nhau. Dưới đấy là chỉ dẫn cơ hội ghi chép cụ thể cho tới từng loại kiểm điểm nêu trên:

3.1 Kiểm điểm khi vi phạm kỷ luật

Với kiểu dáng kiểm đặc điểm đó, lúc này không tồn tại kiểu đúng chuẩn. Tuy nhiên, về bố cục tổng quan hao hao nội dung rất cần phải sở hữu của phiên bản kiểm điểm khi cá thể, tổ chức triển khai vi phạm kỷ luật, nội quy, quy định tiếp tục bao gồm những vấn đề sau đây:

- Cơ quan tiền nhận kiểm điểm (mục kính gửi): Đây thông thường là mục dành riêng cho những người quản lý và vận hành thẳng của những người nên ghi chép kiểm điểm:

  • Nếu là học viên, sinh viên: Giáo viên cỗ môn, nhà giáo công ty nhiệm, Ban giám hiệu căn nhà ngôi trường.
  • Nếu là nhân viên cấp dưới, người công nhân, người lao động: Ban giám đốc, Trưởng thành phần, trưởng phân xưởng, trưởng phòng…

- tin tức của những người ghi chép kiểm điểm: Tại mục này, người ghi chép kiểm điểm nên ghi rõ rệt bọn họ và thương hiệu, dùng cho, việc làm, lớp học…

- Nội dung kiểm điểm: Vì đấy là kiểm điểm bởi vi phạm nội quy, quy định nên phần này cần thiết trình diễn ví dụ, rõ rệt nội dung vấn đề, hành động vi phạm, kết quả tạo nên (nếu có), vẹn toàn nhân vi phạm, những ai thực hiện… và những nội dung không giống tùy vô hành động vi phạm của cá thể, tổ chức triển khai.

- Cam kết của những người ghi chép phiên bản kiểm điểm: Sau khi xác lập lỗi sai thì người ghi chép kiểm điểm tiếp tục khẳng định sửa thay đổi, ko tái ngắt phạm lỗi.

3.2 Kiểm điểm cuối năm

Với nhân viên cấp dưới, người làm việc, học viên, sinh viên… khi kiểm điểm thời điểm cuối năm thông thường tiếp tục không tồn tại kiểu thống nhất tuy nhiên Đảng viên, cán cỗ, công chức, viên chức đấy là đòi hỏi nên và được quy tấp tểnh ví dụ bên trên những văn phiên bản tương quan cho tới đối tượng người tiêu dùng này.

Theo bại, Đảng viên thì kiểu kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm được quy tấp tểnh cụ thể bên trên Hướng dẫn số 21 năm 2019. Riêng cán cỗ, công chức, viên chức thời điểm cuối năm được Reviews, xếp loại unique thời điểm cuối năm theo gót phiếu phát hành kèm cặp Nghị tấp tểnh số 90/2020/NĐ-CP.

Với những đối tượng người tiêu dùng không tồn tại biểu kiểu ví dụ thì nội dung sẽ phải sở hữu ngoài vấn đề về ban ngành tiêu thụ, người ghi chép kiểm điểm thì nên sở hữu ưu thế, điểm yếu, thành phẩm đạt được và những nấc xếp loại tự động nhận.

Với Đảng viên, nội dung của phiên bản kiểm điểm bao gồm:

- tin tức cụ thể về Đảng viên bao gồm bọn họ thương hiệu, tháng ngày năm sinh, dùng cho vô Đảng, chủ yếu quyền…

Xem thêm: mon ngon tu ga

- Ưu điểm, thành phẩm đạt được, giới hạn, yếu điểm của Đảng viên bại vô quy trình tự động tập luyện của năm.

- Tự nhận nấc xếp loại: Hoàn trở nên chất lượng trọng trách, triển khai xong chất lượng trọng trách, triển khai xong trọng trách, ko triển khai xong trọng trách.

Trên đấy là Mẫu 4 Bản kiểm điểm cá thể chuẩn chỉnh [Cập nhật 2023]. Nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ vui mừng lòng contact 19006192 sẽ được tương hỗ, trả lời.