tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Câu hỏi:

25/08/2022 9,132

Bạn đang xem: tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

D. tính khử.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: D
Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại nhôm thuộc tính với hỗn hợp này tại đây ko sinh đi ra khí hidro?

A. HNO3 loãng.

B. HCl quánh.

C. H2SO4 loãng.

D. KHSO4.

Câu 2:

Hai hóa học này tại đây đều hoàn toàn có thể bị sức nóng phân?

A. MgCO3 và Al(OH)3.

B. Na2CO3 và CaSO4.

C. NaCl và Al(OH)3.

D. NaHCO3 và NaCl.

Câu 3:

Dung dịch NaHCO3 ko phản xạ với hỗn hợp này sau đây?

A. HCl.

B. BaCl2.

C. KOH.

D. Ca(OH)2

Câu 4:

Xem thêm: hình nền máy tính bị vỡ

Hòa tan không còn 8,18 gam láo lếu thích hợp X bao gồm Fe, Mg, FexOy, Mg(OH)2 và MgCO3 nhập hỗn hợp chứa chấp 0,19 mol H2SO4 (loãng) và 0,04 mol KNO3, chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp 25,18 gam những muối hạt sunfat hòa hợp và 2,24 gam láo lếu thích hợp khí X bao gồm NO, CO2 và H2. Cho Y phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được 10,81 gam kết tủa. Mặt không giống, hòa tan không còn 8,18 gam X nhập hỗn hợp HCl dư, chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt và 0,11 mol láo lếu thích hợp khí T sở hữu tỉ khối đối với H2 là 74/11. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị sớm nhất của m là

A. 15,88.

B. 15,86.

C. 18,85.

D. 16,86.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Tristearin sở hữu tài năng nhập cuộc phản xạ nằm trong hiđro (Ni, t°).

(b) Dầu mỡ động thực vật bị thiu thiu tự links C=C của hóa học Khủng bị lão hóa.

(c) Ứng với công thức C4H11N sở hữu 4 đồng phân amin bậc 2.

(d) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là những loại tơ tự tạo.

(e) Quá trình thực hiện rượu nho kể từ trái khoáy nho xẩy ra phản xạ lên men rượu của glucozơ.

Số tuyên bố sai là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 6:

Số links peptit nhập phân tử Gly-Ala-Ala-Val là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Xem thêm: hình nền mây trời

TÀI LIỆU VIP VIETJACK