mẫu thanh lý hợp đồng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vô Hợp đồng ............. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ Công ty ...........

Bạn đang xem: mẫu thanh lý hợp đồng

Hôm ni, ngày ...... mon ..... năm ........ Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi vì ông : …………………………………………………………………………………………

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại thông minh        : …………………………………… Fax: ……………………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi vì ông : . ………………………………………………………………………………………….

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại thông minh        : ……………………………………………… Fax: ……………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: cách nấu thịt đông bằng thịt lợn

Hai mặt mũi thống nhất ký biên phiên bản thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B vẫn tổ chức ............... cho Mé A theo đòi ăn ý đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: Giá trị ăn ý đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán giao dịch mang lại Mé B nấc phí cty như sau:

Giá trị ăn ý đồng trước thuế: …….…………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

Giá trị ăn ý đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Mé A đồng ý thanh toán giao dịch mang lại Mé B khoản chi phí bên trên ........................................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán giao dịch toàn cỗ số chi phí bên trên mang lại Bên B theo đòi như quy quyết định bên trên Điều 2 của Biên phiên bản này.

Hai mặt mũi thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  thân ái Công ty ............ và Công ty ...........

Xem thêm: cách làm bún cá

Biên phiên bản thanh lý này được lập trở nên 02 phiên bản từng mặt mũi lưu giữ một phiên bản và có mức giá trị pháp luật như nhau.

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Giám đốc                                                                 Giám đốc