caàef

á ×ÐÙJÎõ§dDZ(®Y&¬22æ+ÜHúNT-¹Ì®ÔRGù`mJ[yÈøZ¾Ç%&2] Z\6­B»ØýLÇñaàÏâÑî@í°Û4òÊ9;£ã²dl¬Í°Bý>*26Cºümò Ä©=X0ÔÂ

¬¿ÂÔq-)Ñ?HòPTßÛ"ÿÕóÖ¦GÖܾ¹¯Â=.nsêFyj0×àQNùAô§4N±ý!P:ezs±ezeæI;R¨2?Þ#/÷EiDú2w¡Í¦a¸uØϤ²ìbº¸±Iw^$ÓåLÁ31ºr#*¶Ip=&Ø æ@ÌLȹx¶RØéÒ×vã×éÈÌn¢}IÓýîóÛ2põcè¤ò«ÛÜLà.dÂÏ1KÆàÇO¶ürÚwP~2ä0K

Bạn đang xem: caàef

Ôo4

v¨ùfÓÓ«QgfÁï4x!uUF7&®3©ÛÁq¦©ÚIm+Âi^4ß68çbË8h)é¶ÎáÄ5ë\¦8¤á÷2*[BlâñÉÑ·4ÌmdÇð³ÑFCêJ|ͦ©Ö.$û*2Í&ZïkÕâ¹ä·G··çÖ«¼:oãæH¡ÍÇÓÀ]²b/UWH¬½Å3Àâ@s*/©[¤£nëdFì¼x²Ú¢ËJ4ØS%ÂZM#o§ _ÿÖóÞ¨´¼Í~és3ýIÓùÿTåz¥8¹£õ8lÃã^Sî[rôDùWFåâÈbþø7dþä±

$¨µ§rsgê¿ÒYgúÉp

ÆE+ãÌ6C#cä^Íl4»dõCEsÙ%¾`â9¬'ãöSb~á0Ûè)2ÝÂ.QÉøWúfV8× 0\êöéwÊ~ë\·&ñ!ÂÇj¾¯íÚÊ>^Ù^,f!»$ëqs«U¹Wé®Xní

:ºÉå¸B¶Ã0¡ýó:ðBDfUa#ÇÄöfÛ3(EÃ$

éÞaº(1à»^Ø?*: 꼬óoá'¾Li©ÕÚº}fH½Dp;moÈX(íX¶õ%5ä6ʳJàh7bÆDÅ_2ZÄÚì

XPxätÓ#LA¹-ÒÂÁL<¹TÃ.Ï«à¯6¬^ KRèq[NÖþM:¼GÈø²;ÝøqlÃ-Ê´"9!ëÝVüÚN÷·$faX[\J*Ó9RMFy2~"¶÷Ló7¡4B;k${cÜ­:ä'Ã<Vª'ÔÊ|OòþQÙf1ÇgOåüUælÖÆ;x¸SLÁY^åÙÏMÿn^¯GitÆÓçùBìd=«²·ßÞ =ÿÂÙ'è}2FÆàùÐ!øAQúò"?¹)É#ãk0Æúé.+FÊqÆÛ åM/$¨_'j=>ü¤X 2¤Âbþ2)ü2RúqýI$Ãý/RÔÓéÌj1qnD!½ëkHÕyn5ðÁƶÞJÚ±uÛ¦SO6ì9ä%RLfó0K¯ 6­s:rE·O8¿`Ê´¥N#èÆYÀZ:äLÊ

>?³¿\>øà×´7ÑÈÊåÌL/öñË.àHõ⧩Â1/¢À5Õi(köo¼dd6gkgÕ-ÍË[+ÿ¤(Ú øxá

ôbr®¯ÿÐàóÛXC?zæ³M9ùe¿%õ#xZ·öeõjk¢>hz<À¢Q£VÛÚ`¼WJqǽiÄ~ð9B_º+m¢_«$´¹G¶NBTe°T·h໸¹uøädM9¢1õy%º­A [d£Ñþ.£ºæF,$îJ2åjA¿µ

*0¥8¯AóyÓDîZ£©6wé§&@ÿ}[À909ÝÇY½ä*ÅvRTma|b¨þaÔ_7SÃìü#lBNyjù£UÈbAQþj0KMsXê%]U­õ»»«Cg)_EtE|[õ9iãql¼s(ðIçÁ/´ÿhÞÙ©ÝÈÑìYT2)MÆã¹Ì7j

gE,¼Z¶

xIª½ åª=G÷íc®Ü\óUîÇ£óǪEu,$4,9"¹^¹±ü±01¬ªòô¦³ù§O¾¿70«ñ¯Þ6Ìa¤c\ܯÎBR¾LÈwo.äÕ¯l£Q-ø7¦õ³-ÌÌYä&"HÚOk*6«|CÖ9$S_jæFAû¸´âþòTß4mu2Çþóªü ü³=Yå1èIéXr£ðצZ.Ù¬e@"¡+ö oôäLEûÝú:ä9yf:ÿ4@²GÍ]m­WöõØ#îÄ:"$WCªµÅ=%2Ã%ÝTô¯}ɹó, {¿

éh¢Y6°¨Q±éßÀM_%9k6ôi¥RyæøT ʧÄÙ-EPa;,ÍÆUøè5ßÜfFÎeîë6wÏ[§ÇZ2øøfF,avѨÅ)U?ÿÑàµui@1Ó5`gc:ãM?Hé±­B.ÝÙO$ñ

DÔ` â58)â°½îêüE+Ó+¯ÞëýÙAè²-gcÑeÕÌûîqpòø«ù¬¼:

½üEg§§þ

0<LòÊ¥L.æáäºÉ,Yk½wÛ6QÎífzRG<@(]µÏ*(n¸ÂE·õÍ7Q^øi¯Ñ÷$Ð~XøiÃI½o°¼¾XøÑ^Ñ´·¼1¿îSBEwéåÍïmÁÎUÉé<Wq·ÏÜf.rmÉÓÄÆtSÖº1páC³1#Âî|Ä Ò,¥ÚKάh

iO§,ËL4ø

ÜýcLu¼ic<VCËÆÃ,Ãj-z9±Õ_«­Üµ´MsiúC¦È=E@;ù:`³Ô®í$ÛÊÑ8î¦ãسCI¸×dºn?¼e§!°®b8'+ó\Õ¬g/UOÅÄBGáËC<1$¢åÔï±¢¶QQn÷BÉ-ËtROúÅrQBYÕ2¡?£O§')@)I{ØÝièµ+ÖH×53|F°æÕ®Z<KåÒ¯#OÜË-[íÔûò#<IÜx2­

o¢ßú¼åÔ¹lµ­2½Ó»X¡ §¸Ìr")^iCÜmZïãfd©Ô1ÉÆñÀ`YÕÿÒàq@¿ï¼2ô¹ùG©E 'ªäØð¦6Ðq

Çì·F"¦F]1¸­MzeB_¼o1ýÚir³¸*Ëóä9}îóåãI®ÛʤZZ7·!

ø·Iyaªä¿s3Lýjz|ó$5+¸ÑAZ²×â÷Êø-<Hë{HÒDrOÙ=¦ÙL¦FÅË¥1J"KUI?I®JÅ

ÜÔc&¢F

¨äbE¬á Q¸MZü]zS+áÜw3½iÚ¶ºY'ü<ºÖ½ë;6i³pNÊ}<éowfÛKFaßß1l;$fzoê*ÕV½ß1ÈrÄé-U·

þÈ

iJ»-#Õ¢Z¸¢ÞêÌíY(}¾¹pÁÜãÏY|ÒZG+1~'ã5Þ̭ïå=-Ȩܣû2Èä-f(µtøä#-Q8

¿L$&<Ùµu³iJE)¢6Û1é×0u8U»de_¡¯¹5ï°Íw;ÿ÷­}èÇÓ~ùNÞPÒiW­ÓäÆaÜÄáó(wÓdnd¯Ï&3àÀáó*_£í\I÷ä¼o$x#¼¯KÉÄLÿIÀsWEAïDþ

åcôæ

|¬m*ÝjIj¦§H8b½4{Z&¾çÏ%ðb¨4;óQ=ÏÿÓóÖ­=ȺoLôÌGnúÏé«Ñ¶Ë%Ò%"ÞZOos¿ªyJãÀ¦ÉX Z*ý.¬ô£,Lûc@FY"câÆF©x®+#Ï8cÜàø²ïEßÈe¸-È¿P¥ºÐl28ödÎêQÃØTÖ»÷Ã&£A#S¯ñùà$RÝÕÌ´j­@*£pXþ8!me*LijNê¨dÞ9)±ö#1è\%l®oûÂV4¦øG=òÝ

ÃKnAr§}EÏ-(°°

ìw$t?,²,J;Ly.\A,éíNÙ^@íøÄÿU0Y»·X\ +á1&Ûe¨ØóLlì,ê¥^Ny"Õê¶7X³q¿©·Þ7Î{$xdCº¬¾Fß®VÅNL$ ¤l²¹¾XÝcAêJÆGõË¡g< m£R_£*&èªÜê&ÚTõ¶í±qÔ8ñq_SxH¾Jò˱rWA¢Ø$°¡

âIB9wä?ÿÔóÆ¢nM

7ß0qKêv¾ =Ãèa©=Ö׳d£üþÇÅôÙXEy³áµZ

£(À.aÉÍýÙ`0#·=À¸;:¤|ÃâJwM~ìª=}í²è¤7FWõO5(@¨â6PÔñö9P¹·*ÄR¼XÓ±ìù8H±Lí[_òqöAö3Sdy!¦iú58§,

ÂqP·yaHêRødäÀAÔì~ÏÌaWCw,sÂMBsµq0ÆTC ¸hï¡hä¡aÑÛ¡ÌXúK2&)/kË%¤ÆMUoukyñ'èÊü>B|S0óÄÅmô; ÈlÑߤ0U=>yYÇL­Ì>°Ûu&N][3y.^ZtÑÿ$µÿQý3U­¨9úC±Odjħ$ƤJ

Ï\bT£jH1+jë-FjÑË]¾ìq;âWªS¶!_ÿÖó»ê×Ð?ëejþÕ?xÛ0(é.tå©ÅoáõÕ6o äü3Mbí¸oí¢pâ25Á,díiâ

ÒmqªCs¦´Ò'ÃZÌQÇ%,åGu£­t½s(Ã'{%¹^{ëi,

µºukÔ0ª·ÞÁHJäÎsG5öðä5in­ä*\PB±ëó§B0!&@¨

ô×7:Ô(^þõÉl9)ËLHDtA%$Ìäw#.¦¦è©ÃöÚ=ë×8°Âªlp*ÆÜmרvè:âª×Z¥v¥ÍÃÉ#HNÊ:l0F "y¡ÀÉ!¾5À«kßï­BNl±æ½Nø²e~J¹ãsjwükµÑØ?I-Èe2=kàæÚ

c¹É(9×|°"ÔëãE´§âÉ`Jä©í

ʹ]3h*ÿÿ×ó0x¶ãÀåæñØ¢²hT?úO{!Ge6ªUPø(ä7

$[

åf$Ó¢ãxg»Ä)rFÎÛ

Ó/&@´zCH#`>Ó0§Ý»h\téØÓcjÒ´ ¹¥¥s#5ö§Ë $ëÇ<ÊøÒ¿<¾f¹Ö6)nS±éó¡kìvéÛY]±Jhp+N*+¬Ú«X«*·çÓÇ

µÞ«}E|U1ѯÚî9vüKâ:÷e±DÝ!Ùµ®©ixþ!¹

ÓÏ¡ÍÙÃ('Jw8$$§,J;dáÔ4­]Zb¨Ø´C}ÆÙ7lfÇZâ¯ÿÐó

ÊÙQläõé!gUÖá¢T¼aß­Nÿk°>å«­Q¶ôÄ©âX

èÝk¾BI

d}S§¶HPbwA3rbN\-9

ô®*©Ø£s

ò-¿ß.­1U¬;

°î¤bªuQßw5ñWTø«,Ua5°qVÒCÓH,O

Ú1i,|â?Dü[´î¹

ÿ73OÔHµ^B1ñÿ-*GÝÃÜ\½NïS°gW¨Q¹Ã3 ²ËÕ

ڵܺöïø`sEhÕ­v¥pøG ÔmfpÔcвÃ!»8å(³W·oÝ·Ï"C8ªdC'ÿÑóµ®äS+!6©qµ%>¶@A¶µSÖçPe"½·ðÈÙd

±i¶"9C]ñªTÞ½²2±²í£··jUÒ»TgreL©áòÕÞg½ìQÜÍoasĤêÇ¿B¥xñÌ22FdÖÃér½ ZE?¤76ì½ÖA·ß#5ô-ïÑðÀk5Ü

Éÿ

2'b`U}<i*³Í<BámãåPÅy³+±öý¬­¶L8o}в])ÖÞ1É~lLüϨ­!Jü²CAdçV=N\ÔJäj<z`¥s

±V±¥icNøCË

·Cà1W|=Æ*«n¦E§VñÈËC%ýg=ÒI&GXÕéR(wø@n?`|Y&D

Ä

H5+H-®Â¬µ¨DµH$xãsÅEM+¡aQ×N§¦ÈMÅÚXêAùøeóC óo)AaÖµDÄRÞ<åà

Ò<yU Úº²[¿-°×ºèÓp$wVÛly ª·ÞAí-VÚ;teÈÔ9\{Ûb%ÜÉCýó]N}ªG

ì{à!eº½j:äÿÒó

2*ÕvÛ¶1UÜåÓ¾*­èØÔqÏÍ¿¦BäÌp¬º· HÃJ8ê¬vü3.I³Ýmæ

Ö¦:ÆNßAÁ

Aþ$Ï?JQ$2Då$\uSB@)Õ¬J-Ü-!¤aÇ#íѤƭ\EsmlZîAèEñ|U_`FbFÝÊKg¹¥sñ9¯ÈvÍcBBl¬*TíÔaVq£j¨Z ãøfOÍ6£¼¦¼cÍcJµ&X%²mÇéÉXƵÛ!¢àL­NG\Øé²X®çQ

6Ç9UhZ½7Ìh4eA

Ã

ƪ¢øæ²R$Ùv

_dد~P­q'åÈ3ÿÓóu¦AVU°qVvÅWÆMAÅUd=Å2<,¸ÊÛ½yõÀÉURÙøUMGaß dÌEBkyìbb\áÊ©¹ ìN§Ã=ÉQzm¹úrAn3Fö8±W¯LUR(ecERk2¢àÓê7Ê¥tf1j[ÛÄiò?Ìr³"[@náÒåÐæ8(§¦Çúäd@¥Ú¸õ#Izº-òËðí³ûVÓÅP!¸6åÎâ2NÅÓµ;rTQCPÓå^1J&Ã')!Ô´èY©¥hñ

éî3/SÊN&\CRõSÛ/2

%<òS.¥-A

".F&K'Ú9¬Øé%_Üý~èP*b7­si×åCi^©@ËÇq·\³zaÂS­:ó×hÀéÜf\tmÊÇ;Ùß)muq

ÕHé

ÿÿÔó#}£B}£\تÎøUZJ¯~£¯®¶¿hý¯ö9ØÅh>ßÓL­£ÿºüxï>gìÿÿbÏ«éý5ü)QP^uÿ

`'ØÛûíÊÏÅ°+CZ½;d$Ê*ÒW}¯Ã"£ìiÇö?ÙV¹2ËÏîÏðé4É}^1ý®³L:°Jæþàý®½úuËã͹+CýÊõéûYsHä¸ðä+éÿÃrü0oæE)þ¿Ç(´>Ï^ýrqk7F¯×9ôÿuÓþ¿³æúYcúÉ~ÑÌæ)ÓéÉ0ûÆù:öÍÈäà-ýÓ)

ýäê×ÚA³4àuÌG$7!LâÿÙ8BIM%¶[Üú«

sè¿Ñ®?1wÿâXICC_PROFILEHLinomntrRGB XYZ Î1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-HP cprtP3desclwtptðbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄvuedLviewÔ$lumiømeas$tech0rTRC<gTRC<bTRCELRY`gnu|¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz¢¬¶ÁËÕàëõ!-8COZfr~¢®ºÇÓàìù -;HUcq~¨¶ÄÓáðþ

+:IXgw¦µÅÕåö'7HYj{¯ÀÑãõ+=Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%:Ody¤ºÏåû

'

=

T

j

®

Å

Ü

ó"9Qi°Èáù*C\u§ÀÙó

&

@

Z

t

©

Ã

Þ

ø.Id¶Òî%A^z³Ïì&Ca~¹×õ1OmªÉè&Ed£Ãã#Cc¤Åå'Ij­Îð4Vx½à&Il²ÖúAe®Ò÷@e¯Õú Ek·Ý*QwÅì;c²Ú*R{£ÌõGpÃì@j¾é>i¿ê A l Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U""¯"Ý#

#8#f##Â#ð$$M$|$«$Ú%%8%h%%Ç%÷&'&W&&·&è''I'z'«'Ü(

(?(q(¢(Ô))8)k))Ð**5*h**Ï++6+i++Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L..·.î/$/Z//Ç/þ050l0¤0Û11J11º1ò2*2c22Ô3

3F33¸3ñ4+4e44Ø55M55Â5ý676r6®6é7$7`77×88P88È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<'<e<¤ >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDDÎEEUEEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKHH×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKKâL*LrLºMMJMMÜN%NnN·OOIOOÝP'PqP»QQPQQæR1R|RÇSS_SªSöTBTTÛU(UuUÂVV\V©V÷WDWWàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[[å\5\\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbbðcCccëd@ddée=eeçf=ffèg=ggéh?hhìiCiiñjHjj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+ppàq:qqðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u

uáv>vvøwVw³xxnxÌy*yyçzFz¥{{c{Â|!||á}A}¡~~b~Â#åG¨

kÍ0ôWºã

G

«r×;iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ?¨zãM¶ ô_É4

uàL¸$ühÕB¯÷dÒ@®ú i Ø¡G¡¶¢&¢££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª««u«é¬\¬Ð­D­¸®-®¡¯¯°°u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´µµ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼½½¾

¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È=ȼÉ:ɹÊ8Ê·Ë6˶Ì5̵Í5͵Î6ζÏ7ϸÐ9кÑ<ѾÒ?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ×\×àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ¢ß)߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ

æçç©è2è¼éFéÐê[êåëpëûìííî(î´ï@ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû÷øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý)ýºþKþÜÿmÿÿÿá^Fhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/

0, 0

255, 255

0, 0

255, 255

0, 0

255, 255

0, 0

255, 255

d 0.443392 0.391600

d 0.434625 0.400848

d 0.429956 0.417271

d 0.425615 0.433890

d 0.424887 0.451685

d 0.424740 0.469541

d 0.424740 0.487413

d 0.424740 0.505285

d 0.426486 0.522539

d 0.429107 0.539580

d 0.432767 0.556491

d 0.436877 0.573116

d 0.442212 0.588360

d 0.450810 0.599986

d 0.461947 0.605337

d 0.471680 0.598670

d 0.472527 0.581004

d 0.472501 0.563135

d 0.469518 0.545888

d 0.465753 0.528932

d 0.461988 0.511976

d 0.458799 0.494806

d 0.456961 0.477244

d 0.455055 0.459672

d 0.452434 0.443194

d 0.451031 0.447626

d 0.448938 0.465202

d 0.448002 0.482957

d 0.445905 0.500540

d 0.445446 0.518369

d 0.445446 0.536241

d 0.445446 0.554113

d 0.445446 0.571985

d 0.447192 0.589433

d 0.453587 0.604076

d 0.464581 0.609658

d 0.475727 0.604297

d 0.484548 0.592538

d 0.492013 0.578710

d 0.497338 0.562723

d 0.500484 0.545668

d 0.500576 0.527813

d 0.502234 0.510247

d 0.502234 0.492375

d 0.502234 0.474503

d 0.502084 0.456659

d 0.498932 0.439780

d 0.494344 0.423385

d 0.487773 0.408616

d 0.478433 0.397828

d 0.470141 0.400337

d 0.466106 0.416311

d 0.464360 0.433861

d 0.464798 0.451668

d 0.467378 0.469111

d 0.469824 0.486429

d 0.472714 0.503768

d 0.476623 0.520637

d 0.480449 0.519231

d 0.481266 0.501510

d 0.482136 0.483719

d 0.482136 0.465847

d 0.482136 0.447975

d 0.482136 0.430103

d 0.481266 0.412442

d 0.480896 0.394660

d 0.480390 0.376911

d 0.471940 0.369179

d 0.460025 0.369179

d 0.448168 0.369878

d 0.437192 0.375764

d 0.427662 0.386101

d 0.420257 0.399843

d 0.412789 0.413516

d 0.407590 0.429167

Xem thêm: chè kho hà nội

d 0.403947 0.445277

d 0.403076 0.462989

d 0.403076 0.480861

d 0.406977 0.497660

d 0.411808 0.513908

d 0.418405 0.528621

d 0.424649 0.517365

d 0.429426 0.501106

d 0.431570 0.483545

d 0.434101 0.466081

d 0.437115 0.448935

d 0.439591 0.431499

d 0.442551 0.414253

d 0.448216 0.398560

d 0.456293 0.385546

d 0.464578 0.374428

d 0.475447 0.371773

d 0.486588 0.377818

d 0.495915 0.387888

d 0.503094 0.401713

d 0.508728 0.417454

d 0.511170 0.434895

d 0.513197 0.451649

d 0.513197 0.469522

d 0.513197 0.487394

d 0.513197 0.505266

d 0.513197 0.523138

d 0.514073 0.540796

d 0.514073 0.558668

d 0.514073 0.576540

d 0.512672 0.594147

d 0.511160 0.611826

d 0.508864 0.628822

d 0.503120 0.641860

d 0.491825 0.647228

d 0.480053 0.648541

d 0.468138 0.648541

d 0.456223 0.648541

d 0.446353 0.642364

d 0.445925 0.624586

d 0.447070 0.614393

d 0.451677 0.630531

d 0.458072 0.644476

d 0.468170 0.652636

d 0.479313 0.657383

d 0.491204 0.658241

d 0.503118 0.658241

d 0.513282 0.660868

d 0.512395 0.671447

d 0.505072 0.682513

d 0.512495 0.692201

d 0.520623 0.682222

d 0.514134 0.670236

d 0.506445 0.661924

d 0.500205 0.646703

d 0.493866 0.631632

d 0.486888 0.617168

d 0.479405 0.603261

d 0.471922 0.589354

d 0.464487 0.575495

d 0.456532 0.562246

d 0.451394 0.546348

d 0.448984 0.529151

d 0.449046 0.511294

d 0.628395 0.859368

d 0.629435 0.877022

d 0.629874 0.894882

d 0.630141 0.912747

d 0.630141 0.930619

d 0.638528 0.925527

d 0.644347 0.911208

d 0.647734 0.894339

d 0.649953 0.877789

d 0.660746 0.873272

d 0.173570 0.842588

d 0.172695 0.860376

d 0.173403 0.877806

d 0.184483 0.883793

d 0.196288 0.884617

d 0.208202 0.884617

d 0.220058 0.883891

d 0.231472 0.880220

d 0.243155 0.878586

d 0.254048 0.874369

d 0.265789 0.871896

d 0.277192 0.870045

d 0.281724 0.858324

d 0.293639 0.858324

d 0.305532 0.859028

d 0.317429 0.859638

d 0.329325 0.859136

d 0.339463 0.855704

d 0.190996 0.451113

d 0.181293 0.459894

d 0.174657 0.473420

d 0.170452 0.489654

d 0.167026 0.506056

d 0.165048 0.523254

d 0.165048 0.541126

d 0.165048 0.558998

d 0.165048 0.576870

d 0.165923 0.594580

d 0.167271 0.612235

d 0.169415 0.629415

d 0.172036 0.645987

d 0.174279 0.663310

d 0.177692 0.680046

d 0.179600 0.697586

d 0.181172 0.715205

d 0.184241 0.732474

d 0.186017 0.749916

d 0.188638 0.766393

d 0.190384 0.783975

d 0.175228 0.478650

d 0.174353 0.496309

d 0.174353 0.514181

d 0.176099 0.531436

d 0.176099 0.549308

d 0.176844 0.567139

d 0.177725 0.584962

d 0.178432 0.602783

d 0.179595 0.620569

d 0.181341 0.637823

d 0.182216 0.655534

d 0.184590 0.672911

d 0.186086 0.690515

d 0.188628 0.707699

d 0.190931 0.725049

d 0.194650 0.741823

d 0.196980 0.758537

d 0.196501 0.465404

d 0.204271 0.453784

d 0.215152 0.449063

d 0.225393 0.445492

d 0.237302 0.445278

d 0.723882 0.814201

d 0.730569 0.827835

d 0.739364 0.838806

d 0.749518 0.843632

d 0.760706 0.846260

d 0.772621 0.846260

d 0.432222 0.445685

ÿîAdobed@ÿÛÿÀ@`ÿÝ,ÿÄ¢

u!"1A2#QBa$3Rqb%C¡±ð&4r

ÁÑ5'áS6ñ¢DTsEF7Gc(UVW²ÂÒâòdte£³ÃÓã)8fóu*9:HIJXYZghijvwxyz

¤¥¦§¨©ª´µ¶·¸¹ºÄÅÆÇÈÉÊÔÕÖ×ØÙÚäåæçèéêôõö÷øùúm!1"AQ2aqB#R¡b3±$ÁÑCrðá4%ScDñ¢²&5T6Ed'

sFtÂÒâòUeuV7

£³ÃÓãó)¤´ÄÔäô¥µÅÕåõ(GWf8v¦¶ÆÖæögw§·Ç×ç÷HXhx¨¸ÈØèø9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúÿÚ?ÔÍË"ÆÑÄV°ÎÝò2·éQ´·+E½#æDrF|J9Häú´»«{^êH¢4ïh8Êì^꺩RÄ^âå¿¥úÞÓ¸ÇP5à+öõ¶ýBN_Ϭm4nÖ¸R

©¿À^ä}MǶÂ.®~ÞMnµ­~b½d(,Íã:cOKÛO ým~Oô·ÓÝkܨû3ëÛÔÒ£>ñ]bÕ!8ZE?h!*_Ô8ïEÖ\

ý¼:1À^úWíê0|L+b³8òF,~ð@úûv¸$

}áÓ

Q@ê+2À~â%ò¹à):ËéÏ·2Íìþ}4÷ª5)þ¥ÃþT@ÁF±øÊ.çÒ-sþ¿çëǶôM1ZñéEب?³®q©ô¬s1ÐU«þÑFZàý-ôü{w©«-+ÓRY5u9?ûHB°dRáPkª)V·Ô}ÃëÈöÑRßêY#'"¿,ôñ2J«§é¤3BÖµ¿Âü~?Ñ^¡®GÒÔ¶ÖÚÅ3ò§B¶-QɧZG`Ï&¨¹m$sÁ·þ)ìMÄ1¿

twcE´±èWÇ4RÓÄ&UbÆFvUT¶ÊßÐlÚ¿Öÿ_Ø"îJÈ^BháªHÿc©õ¨²1g1ȾVÔYY¹þ¦äÚÞÐÇ4ë-Péþ}m£K

?gAÞtÉ~â/"IUP#Øjݱaëϱe\:ögçèõÜ*ôç!ëèQ$W@/kþÇbËL­F8qèYa©qòécÒ[Õ+6§bt(³FÜÛ

¾@>ÏXÄt§ò'¦´EÄãêòé¦hKévõª2ÙXþ7{y$Í@¦<±ÑDª

´ÇåÖ&Õ`\Ç

¡z£PF¶ÿAý?§·WÂl*öô®ÞÏMTñÊ ?¥V9¨ìÎt·$²ñ{_ëýmí,¤OéÒÈâ¥ñNº(¤©b¢p`K06úpôãÝC

'£X¤]ÒÚGÄñE+,yd#B¥µ¯¦ÄGÖÞÓICyôgB)CNÏ!È[Aõm}F6ºbmôÿ[k,§åÐOyxH§AfpÁd³Çįý

7¹6ôßÍ

¯Ï±~Ü´/\uÎƨöôÅÅê¢w$ëµ~æçêE³ã$@v ǯûëcC®Gûb

j(UåhêFµkò/ý~æÞÛv2PÈÿ¯/éå×L#~Þ&£ý¥|9ëo¡ãëî¾&¦®ªÓ¦.Ì*kþ¸}´±,úyÄ£Mþ·ÿ[ý±Ü¢á7ÚOI£À ^1þnª¡u±BZIJÄêÁþ¶Ü\~-kc{G,ÓrHë_òÿ¦¯$Jòè

×Q»+!xõ}ùüÿOöÕirjðÓåÒS+;ü=H¦1¤q¡kÓÍz±ÆÌÏ¥µÅÉ*À¯<ð}¦,2 ðéU§ø)þnxÛ0ÖLf5ÒC,¬~¢àxüû¾°#ÒHÇíüúz?ÍÒó¥|,Z=l.Æ\rxóÅÿØerÅâO°¥

ÇÄ¢.TÍ*Ô¯HôB (eR8ôãÙ}Ä0"PëåÐÊ90ÄgN«,­,ÊîD¤DÌS©K»+r8kZßì}æhÌ0 ý½ZQÇíêóÍ4¢#gBäFH'_rÕýn}[KAüºKvWEêû:d®¬l.&pÍ

èJÛ

?PN=ºÎ­Ü

ÐtðWûY1ÉäM2Sú:RÊ\¶¢­{~Vàqí$kÁ¾ÁiéÊ`mÇ2¬Ôä

P?¨-cÁ'ü~öE»QÒg¡~Ú²½½x^

¼rC2H#Ò#_E*ÇR¨½Ë_ý=Ç÷

tÔ5dÿ.¥M)â¥ÒOúR?ÉпFá`k~¥<qÓ"èÐ\éþ¹úûÌ"2`

}ÿ?к$®#©:mFKάdgCZàY} Xª¿{nGGEý\?ÍÑ«D)ñ~Ð?ÉÔ*¹^Þ(-!P5

Ô)¿½#êªHý3)ôB?Pb¦G[Úàýëû[¼U¯ÙLt2JÒWøºå EaÈIhÙ,¯ÌS©f;ï,ÖhÌe[&þCèæmÿMP±/ÝF]ÀÒ¡

xçýäþ}

ndÜ奢ը_AOæ>ÖËmyF|ëPOù:ð;ÏJ+G2{ÖàÅí½òï=ï·p.l'dxÚ¥ZH5Sþ×üýB÷%;9е t3`7Î2¸%5\ÑÓÊÚDlïd7âÚî?yûì¯ß/÷[¹Kç]¶ñ¨±Êäð£ËðÆÄÿò>]D{Ï'îVÍeqÆGåÒì.µ

#nQÕéþñ_yÏi¹íÐìnb¨dYhxÐDÅ 4e#òê5LôÔóÖäkh±ôT±¼Õ5PÓSSEÔòÏ4Ä*(Ìl?>Ôf:UÔä

ÁÑfåºí5³Þo1[DyQUG,GU)òwùÐ|/è:½¯·{*´·­4e[EýìB¤\û#&«!£ÒoÒ@=Éæû½·hnåûíû|CÜcü@pÕO#CPKº\Çη˷û)ËWÜÌ5ª½âÇôÛr+Dwraå@fµ3ÐÔPÀkÛòGùÔ÷gn®+­6÷ú:ÁÍ$°C_rªbV"Qöð½ô0k©$ÛÞÛ{3ËÝÉ»ï^O/sÔf'kêOþCY%É>Î{ÅÌ^çîVÛr=¾G(ááÒ2M)P±­

@.;Poêìý3ÖîÕËÔËûÄˬdeú¨BQÊ(ÅýÚò¿/ìʱmöG¦ºN'<X5¯ü_Y3³òvß³iEÑ.@[¸Ð|Ï|ÏA2dêy$C$d8ZæÍé2Öü¥ÿÖöyåÃ5OóûkÐÔ"ôè|±ÔYëaó³²ÇÝ5¤rz@ftF£ê §za#Õç#ϪQ c=*qR»ºYbRªdñÙZ0XþžçÙMÃƤ4 qÇÎ¥Vqª=söдê²Àia!Þ7¡b(êmádú²údÝ.MN1Ûû<¿ÁÑì,H¬r=¨êÃ:º!ÑDóI3ÓÏk_S¬ADó!Á:o«ú_Üu¹HÐLa«ÔÔùpóãÔ¶yFâµþ+£CINjbYiá«:Ä¢ÁãÛAòIEî?Ö·°$×Op:¾cüÝHÖqBj~};ÓÒi/$ºYK3z@S!`¹_ Cîï;5Nxi&¿êùôºhEæqÑwí9âÇJÐÉ*¬CºjCxÓ²Æbû0<º2¡Ú÷^7#ýÃË6;2Õ¨âüü¿g¡ÅL´¼6ó áûk^xr"ÞBJĤ;µÔëm@ØØ^ß^E½%i)Úµ#¥6«äÆ¿ê£

Tñ©')>¢Î|½fMòôèÊRF©Å¬¿/ï;68R+@uHŧ©óþÂßþ÷ìë¦úëý·úÿñ_~ëÝuïÝ{¯{÷^ëÇèÖ÷£Àõî}ëfS/Òö6¿?Aù¼i÷¢M¦?.üºì.À½k»üëp2¹·I+0ù¬NarðËR(\þß«v$­à{Åý$7QYNHî@*½Ô*h*HZ>

{ÎæÛ_:l67¢§,)ø¿.µF*|Â0²³x¼Y"2Å?î½cõmGضçk°µH.hNZR½gWõ=5ÏW­A¢AHÑ¥¤-+{©¸ú°à»*Ú( R?Õû:nkÖsHÈ=`°¬M

oCÌö

y 7¿ûÀöÃ#BÒI?³§ÖíãZ9¥~ÎwphcÕ¯È °´Õk§ ÿj

XêýäÏNG|*MI§Ìu0O#F||ë_ø®ÙR¢¿ÅÖDi+º371a:&_¥¸G7÷c3ºTU'ýG§b3î´êm8t3JÌÅu¤=!±ôbÓiÜÄj§öÓöñÿ'FÑËåÓFY`B©TGµÉ62¹þB=Õ¾ÕB§Ì°>¾¹ÿOÙÔtö 7!txÔF¸Ð.þ®¸<Üßü²ÉZr*?ã_§VoOpA@:t¢£#(fÔ²±]JªÌÅnsuæÃëíËEQ¥õq×ùô¾3'Fþ¯JZln¯[

å7:¸É,©ÍMIáKã

ãú>0Ü°æÇ=­òñ¬¥H?çãkRµ­>T?äéò¿n"?»®G",Xeñ]X°q¤y÷[iÌøR~Tÿ>zÓ¬R°VPóÒGø:)O;1Õ4Ħ¢4¨mþ½ý»4x$Æ(|³þÏLMkÓ:¿hϧñF(HºÄDRÊY¡dç=·qý}µ¬ÎäJµjzçöô8UPZtâ´ÅZ+ºÎñ#@É©2ÖPnsô_nqVÈ@}zW¾01ÿÔáWie

©ïã>4+YV1ô[ún>qù

Õç¨5/®]È:W¸zôô»¡)¡V´4¶}+`PJ,¯`Gt]#ò

½³4{Z çz}<%¥kÇ}g¦ÐR)(o$I¢k@]/m|zÅÊênHµþ¶&h©©ùgóé¹g´Ö6Sù¬°h}?æ]¥îAñ$F%U<Èu8)äÐX`ìÿWÙÒwÒAüúÅ+CRVYÞuî$©'Ðç=3¨Èu­>tÿ7\ bÃî4Të+§L~Y¡ëvb"ëþ>Î-t¸(µõ'üý3,àæ"í5?´×©ôÔ¬j»S©BHE¦B˨ºOææån${f`b&kò=0`BY(kéÓºàYQma¬++8cuR÷æà¯ô°ÙuÓ~ι¹

Xem thêm: vu heo lam gi an

hËôëÅTkHÊ

A'³*-Ç6õÉ$óì³HEí©ìÝX

-#¡§oc#t(!B CéKyA+XéMÁú5¸ ªæ]R©ôÀþ]mj#Q