biên bản điều chỉnh hoá đơn


Mẫu biên phiên bản kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn GTGT ghi chép sai thương hiệu, địa điểm doanh nghiệp lớn, mã số thuế, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, đơn giá chỉ, trở nên chi phí, thuế suất, chi phí thuế, số chi phí bằng văn bản ...theo dõi Thông tư 26 và thông tư 39
 

- Khi trừng trị hiện tại hóa đơn GTGT ghi chép sai ngày mon năm, sai mã số thuế, sai thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, sai thuế suất, sai chi phí thuế, sai trở nên chi phí...  (nói cộng đồng là hóa đơn ghi chép sai) đã kê khai thì: Hai mặt mày phải khởi tạo biên phiên bản kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn GTGT ghi chép sai và lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh (Theo khoản 3 điều trăng tròn Thông tư 39)

 
Sau phía trên Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng nài share khuôn biên phiên bản kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn GTGT ghi chép sai:
 
 

Bạn đang xem: biên bản điều chỉnh hoá đơn

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
Số ..../BBĐCHĐ-KTTU Hà Nội, ngày ... mon ... năm 2016

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 
      Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Sở tài chính

      Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Sở tài chính
 
      Hôm ni, ngày .... mon ... năm ..., bên trên văn chống Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng, Cửa Hàng chúng tôi bao gồm có:
 
Bên A: Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng
Do ông: Đặng Văn A, chức vụ: Giám đốc, thực hiện thay mặt đại diện.
Địa chỉ: Lô B11, Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu giấy tờ, TP. hà Nội.
Điện thoại: 0984.322.539; Email: [email protected]
Mã số thuế: 0106208569.
 
Bên B: ....................................................
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, thực hiện thay mặt đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..
 
Hai mặt mày thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2016 vẫn kê khai nhập kỳ Quý 1/2016 và lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh số 
000598, ký hiệu TU/16P ngày 12/5/2016, ví dụ như sau:

Lý vì thế điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá chỉ của mặt mày hàng: Điều hòa Samsung 9000BTU

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều hòa Samsung 9000BTU bộ 01 8.800.000 8.800.000
           

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều hòa Samsung 9000BTU bộ 01 9.800.000 9.800000
           

 
Biên phiên bản được lập trở nên 02 (hai) phiên bản, từng mặt mày lưu giữ 01 (một) phiên bản, có mức giá trị pháp luật như nhau.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên) (Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Chú ý: Nếu hóa đơn ghi chép sai thương hiệu, địa điểm doanh nghiệp lớn tuy nhiên mã số thuế đích thì chỉ việc lập Biên phiên bản kiểm soát và điều chỉnh tuy nhiên ko cần thiết lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh.(Theo Thông tư 26)

Sau phía trên Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng nài share khuôn biên phiên bản kiểm soát và điều chỉnh thương hiệu, địa điểm doanh nghiệp lớn nhằm chúng ta tham lam khảo:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
Số ..../BBĐCHĐ-KTTU Hà Nội, ngày ... mon ... năm 2016

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Xem thêm: mít ngào đường

      Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Sở tài chính
      Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Sở tài chính
 
      Hôm ni, ngày .... mon ... năm ..., bên trên văn chống Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng, Cửa Hàng chúng tôi bao gồm có:
 
Bên A: Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng
Do ông: Đặng Văn A, chức vụ: Giám đốc, thực hiện thay mặt đại diện.
Địa chỉ: Lô B11, Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu giấy tờ, TP. hà Nội.
Điện thoại: 0984.322.539; Email: [email protected]
Mã số thuế: 0106208569.
 
Bên B: ....................................................
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, thực hiện thay mặt đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..
 
Hai mặt mày thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2016 vẫn kê khai nhập kỳ Quý 1/2016
, ví dụ như sau:

Lý vì thế điều chỉnh: Do ghi sai địa điểm doanh nghiệp lớn mua sắm chọn lựa.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: Phòng 3A, Chung cư 39, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh xuân. Hà Nội

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: Phòng 3A, Chung cư 39, Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh xuân, TP. Hà Nội

 
Biên phiên bản được lập trở nên 02 (hai) phiên bản, từng mặt mày lưu giữ 01 (một) phiên bản, có mức giá trị pháp luật như nhau.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên) (Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)
 

Tải Mẫu biên phiên bản kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn về bên trên đây: 

Xem thêm: kho thit heo ngon

Chú ý: Nếu hóa đơn ghi chép sai tuy nhiên chưa kê khai thì chúng ta lập biên phiên bản tịch thu và xuất hóa đơn mới mẻ nhé. coi thêm: Mẫu biên phiên bản tịch thu hóa đơn

Chúc chúng ta trở nên công! Các bạn thích học tập thực hiện kế toán tài chính thuế thực tiễn rất có thể tham lam gia: Khóa  học thực hành kế toán thuế thực tế

__________________________________________________